Kuşadası Tatilinizi Ertelemeyin

Uzun bir çal??ma temposunun ard?ndan güzel bir tatili haketti?inizi dü?ünüyorsan?z. ?? yerinizde bilgisayar?n?z? kapat?p eve dönmek için haz?rlanmaya ba?lad???n?z an tatil için ay?rd???n?z zamandan harcam?? oluyorsunuz. Yani dönü? trafi?inde evegitmek için harcad???n?z o zaman bile o kadar gözünüzde büyüyor ki izninizin bir dakikas?n?n bile bo?a geçmesini istemiyorsunuz. Tatil için Ege k?y?lar?nda bir yer seçmeliyim diye dü?ünüp size uygun bütçeli bir tatili planlarken seçim yapman?zda sizi en çok ne zorluyor az çok tahmin edilebilir. Havaliman?na erken gidi? ve uzun beklemeler, el bagaj?na s??abilir miyim dü?ünceleri en az?ndan valiz bekleme zaman?ndan tasarruf etme ve gidece?iniz noktan?n havaalan?ndan uzakl??? gibi birçok etken s?ralanabilir. Bunlar gidece?iniz yerin özelliklerinden ziyade hepimizin tatil ya da i? gezisi s?ras?nda ya?ad??? zaman kay?plar?d?r.

Tatilinizi ?zmirin en güzel kasabalar?ndan biri olan Ku?adas?nda geçirmek istiyor ama havaliman?ndan var?? noktas?na gidi?i gözünüzde büyütüyorsan?z izmir ku?adas? transfer size göre olabilir. Ki?i say?s?na özel tahsis edilmi? araçlar sizi havaliman?nda kar??lar ve var?? noktas?na kadar konforlu ve güvenli bir ?ekilde yolculuk geçirmenizde size yard?mc? olurlar. S?rf havaliman? uzakl???n? gözünüzde büyüttü?ünüzden gecesi gündüzü ayr? bu ?irin kasaban?n güzelliklerinden kendinizi ve sevdiklerinizi mahrum b?rakmay?n. Üstelik sadece sizi havaliman?ndan kar??lamakla kalm?yor, ayn? ?ekilde tatil noktan?zdan dönü? yolculu?unuzu yapaca??n?z gün sizi tam vaktinde havaliman?na b?rak?yor. Ku?adas? her mevsimi ayr? ve asla bir kere gelmekle yetinemeyece?iniz güzellikte sizde transfer hizmetinden yararlan?n bu güzelliklerini yar?na b?rakmay?n!

izmir ku?adas? transfer