İzmir Kuşadası Transfer

?zmir Havaliman?ndan Ku?adas?’ na özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. Bölgelerimiz aras?nda, Ku?adas?, Davutlar, Güzelçaml? ve Efes bulunmaktad?r. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya ku?adas? transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Ku?adas? transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Ku?adas?’ na ve Ku?adas? çevresine transfer ihtiyaçlar?n?z? güven ve konfor e?li?inde sunuyoruz. Sts Transfer olarak izmir ku?adas? transfer ihtiyaçlar?n?z için 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Mü?teri hizmetlerimizi arayabilir yada internet sitemiz üzerinden online rezervasyon yapabilirsiniz.

?zmir havaliman? Ku?adas? transfer ihtiyaçlar?n?z için bize ula?abilirsiniz.

?zmir Ku?adas? Transfer Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

izmir ku?adas? transfer

?zmir Havaliman? Ku?adas? Transfer

Ku?adas? birçok ki?inin sevgisini kazanm??, turistik bir yerdir. Sokaklar?, havas?, gezilecek yerleri, sahiliyle oldukça iç aç?s? bir yerdir. Bu yüzden de yaz mevsiminin vazgeçilmez mekanlar?ndan birisidir. Ku?adas? rüzgar sörfleriyle de ünlenmi? bir beldedir. Belli zamanlarda birçok yar??ma düzenlenmekte ve etkinlikler yap?lmaktad?r. ?zmir Ku?adas? transfer hizmeti de en çok bu zamanlarda kullan?lmaktad?r. Transfer hizmeti sizi havaliman?ndan gitmek istedi?iniz yere kadar ula?man?zda yard?mc? olan, konforlu araçlar ve ba?ar?l? kadrosuyla sizin için çal??an bir sektördür. ?zmir havaliman?ndan sizi Ege’nin farkl? yerlerini ula?t?rabilen STS Transfer’in bir durak noktas? da Ku?adas? oluyor. Özellikle rüzgar sörfü için gelen ki?ilerin ilgi oda?? olsa da ki?isel olarak kullanan aileler, gruplar da bulunmaktad?r.

Bildi?iniz üzere turistik bölgeler oralara düzenlenen turlarla me?hurdur. 15 20 ki?i yola ç?k?l?r ve havaliman?na ini? gerçekle?ir. Bu tür kalabal?k gruplar?n ayr? ayr? taksilere binmesi hem maddi aç?dan zorlay?c?, hem zaman al?c?, hem de tatil amaçl? tura kat?lan ki?iler için kötü bir izlenime sebep olacakt?r. Bu tür durumlara sebep olmamak için daha profesyonel bir hizmet tercih edilebilir. Birçok tur geni? araçlar?m?zda, wifi ba?lant?s?yla, yiyecek içecek imkanlar?m?zla, klimal? araçlar?m?zla ?zmir Ku?adas? transfer olanaklar?ndan faydalan?yor. Böylece tura kat?lanlar?n ilk andan itibaren memnuniyeti sa?lan?yor ve iyi bir izlenim kazanmalar?na sebep oluyorlar. Sizler de bu tür tur ve grup aktiviteleri için bize ula?abilirsiniz.

Ku?adas? Hakk?nda

Ku?adas?, Ayd?n ilinin turizm aç?s?ndan önemli bir ilçesidir. Ad?n?, bugünkü Büyük Ku?adas? Adas?’n?n üzerinde yer alan antik kalenin ad?ndan almaktad?r. ?lçe, tarihi, kültürel, do?al güzellikleri, plajlar? ve e?lence mekanlar? ile ünlüdür.

Ku?adas?’n?n Tarihi

Ku?adas?, tarihi ?yonya bölgesinde yer almaktad?r ve 3000 y?l? a?k?n bir tarihi geçmi?e sahiptir. Kent, M.Ö. 10. yüzy?lda yerle?im yeri olarak kullan?lm??t?r. ?lk ça?larda bugünkü Büyük Ku?adas? Adas?’na Mykale deniyordu. Kent, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl? dönemlerinde önemli bir yerle?im yeri olarak kullan?lm??t?r. ?lçede birçok tarihi yap? ve antik kent bulunmaktad?r. Bunlar?n en önemlileri; antik kentler Ephesus ve Priene, Didim’deki Apollo Tap?na??, ve Meryemana Evi’dir.

Ku?adas?’n?n Do?al Güzellikleri

Ku?adas?, do?al güzellikleri ile de ünlüdür. ?lçede, Dilek Yar?madas? Büyük Menderes Deltas? Milli Park? yer almaktad?r. Bu milli park, 28 bin hektarl?k alan? kaplamakta ve ku?lar, bal?klar ve di?er deniz canl?lar?na ev sahipli?i yapmaktad?r. Ayr?ca, Güzelçaml? Köyü’nde yer alan Zeus Ma?aras? ve Davutlar’da yer alan Güvercinada Tabiat Park? da Ku?adas?’n?n do?al güzelliklerindendir.

Ku?adas?’n?n Plajlar?

Ku?adas?’n?n en ünlü özelli?i, sahip oldu?u muhte?em plajlar?d?r. ?lçede birçok plaj yer almaktad?r. Bunlar aras?nda; Kad?nlar Denizi Plaj?, Long Beach, Tusan Plaj?, Kustur Plaj?, Güzelçaml? Plaj? ve Pamucak Plaj? gibi popüler plajlar bulunmaktad?r. Bu plajlar, turistlerin yaz tatillerinde keyifle zaman geçirebilecekleri ideal yerlerdir.

Ku?adas?’n?n E?lence Mekanlar?

Ku?adas?, e?lence mekanlar? ile de ünlüdür. ?lçede, barlar soka?? olarak adland?r?lan Cumhuriyet Caddesi üzerinde birçok bar ve gece kulübü yer almaktad?r. Bunlar?n yan? s?ra, al??veri? merkezleri, restoranlar, kafeler ve su parklar? da ilçenin e?lence mekanlar? aras?ndad?r.