İzmir Şirince Transfer

?zmir Havaliman?ndan ?irince ilçesine özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir ?irince Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den ?irince’ye transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve konfor e?li?inde sunuyoruz.

?zmir havaliman? ?irince ula??m ve transfer ihtiyaçlar?n?z için bize ula?abilirsiniz.

?zmir ?irince Transferi Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

izmir ?irince transfer

?irince Hakk?nda

?irince, ?zmir’in Selçuk ilçesine ba?l? küçük bir köydür. Tarihi dokusu, üzüm ba?lar? ve do?al güzellikleri ile ünlüdür ve birçok turist taraf?ndan ziyaret edilmektedir.

?irince’nin tarihi dokusu, Osmanl? dönemine kadar uzan?r. Köyde yer alan tarihi evler ve sokaklar, yerli halk?n ya?am tarz?n? yans?tmaktad?r. Köyde ayr?ca ?arap imalathaneleri de bulunmaktad?r. ?araplar?n?n lezzeti, köyün üzüm ba?lar?ndan gelen do?al ürünlerin kullan?lmas? ve geleneksel yöntemlerle üretilmesiyle öne ç?kmaktad?r.

?irince, do?al güzellikleri ile de dikkat çekmektedir. Köy, tepelerin aras?nda konumland???ndan, harika manzaralara sahiptir. Köyün etraf?ndaki tepeler, ormanlar ve üzüm ba?lar?, ziyaretçilerin do?ayla iç içe vakit geçirmelerine olanak tan?r.

?irince’nin en ünlü turistik noktalar?ndan biri, Meryem Ana Evi’dir. Hristiyan inan???na göre, Meryem Ana, ya?l?l?k döneminde Efes’e ta??nm??t?r ve burada bir evde ya?am??t?r. Bu ev, sonraki y?llarda bir kiliseye dönü?türülmü? ve günümüzde de turistlerin ziyaret etti?i bir yer olarak kalm??t?r.

Köyde ayr?ca, geleneksel el sanatlar?, yerel yemekler ve hediyelik e?yalar?n sat?ld??? küçük dükkanlar da bulunmaktad?r. Ziyaretçiler, köyde geçirdikleri zamanda bu dükkanlarda al??veri? yapabilir ve yerel ürünleri sat?n alabilirler.

?irince’ye ula??m, ?zmir’den yakla??k 80 km uzakl?kta oldu?undan, araç kiralamak veya taksi ile gitmek en uygun seçeneklerdir. Köyde birkaç otel ve pansiyon da bulunmaktad?r, ancak rezervasyon yapmak önerilir, özellikle turistik dönemlerde ziyaret edilecekse.