İzmir Manisa Transfer

?zmir Havaliman?ndan Manisa iline özel ?oförlü ve donan?ml? araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 45 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Manisa Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Manisa’ ya transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve konfor e?li?inde sunuyoruz.

?zmir Havaliman? Manisa transfer ihtiyaçlar?n?z için bize ula?abilirsiniz.

?zmir Havaliman? Kar??yaka Transfer Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

izmir manisa transfer

Manisa Hakk?nda

Manisa, Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alan ve tarihi, kültürel ve do?al güzellikleri ile zengin bir ilimizdir. ?zmir’e yak?n konumu, tarihi zenginlikleri ve do?al güzellikleri ile birçok turistin u?rak noktas?d?r.

Manisa’n?n Tarihi

Manisa, tarihi Lidya Krall??? dönemine kadar uzanan bir ?ehirdir. Lidya Krall???’n?n ard?ndan Persler, Roma ?mparatorlu?u, Bizans ?mparatorlu?u, Selçuklular ve Osmanl? ?mparatorlu?u gibi birçok uygarl??a ev sahipli?i yapm??t?r. Bu uygarl?klardan kalan tarihi eserler ve kal?nt?lar günümüzde de Manisa’n?n en önemli turistik yerleri aras?nda yer almaktad?r.

Manisa’n?n Kültürel Yap?s?

Manisa, kültürel aç?dan da oldukça zengin bir ?ehirdir. ?ehirde yer alan tarihi camiler, kiliseler ve sinagoglar turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayr?ca Manisa, Türk edebiyat?n?n önemli ?airlerinden olan Yunus Emre’nin de do?um yeri olarak bilinmektedir. Bu sebeple Manisa’da Yunus Emre’nin türbesi de turistler taraf?ndan ziyaret edilen yerler aras?ndad?r.

Manisa’n?n Do?al Güzellikleri

Manisa’n?n do?al güzellikleri de oldukça dikkat çekicidir. Spil Da?? Milli Park?, Manisa’n?n en önemli do?al alanlar?ndan biridir. Da??n eteklerinde yer alan Osmanl? döneminden kalma tarihi konaklar, turistlerin ilgisini çeken yerler aras?ndad?r. Ayr?ca Manisa’n?n ilçelerinde yer alan Gölmarmara ve Salihli kapl?calar?, termal turizm için önemli merkezler aras?ndad?r.

Manisa’n?n Yeme ?çme Kültürü

Manisa’n?n yeme içme kültürü de oldukça zengin ve lezzetlidir. ?ehirde özellikle ke?kek, Manisa’n?n ünlü yemekleri aras?nda yer almaktad?r. Ayr?ca Manisa’n?n ilçelerinde üretilen do?al ürünler de oldukça ünlüdür. Özellikle Soma’n?n kömürü, Gölmarmara’n?n üzümleri, Turgutlu’nun kay?s?lar? ve Salihli’nin pamuklar?, turistlerin ilgisini çeken ürünler aras?ndad?r.