İzmir Havaalanı Efes Transfer

?zmir ve bölgesi oldukça önemli tarihi eserlere ve kal?nt?lara sahiptir. Bu sebeple de sürekli olarak kültür turizmi konusunda tercih edilen bir yer olmaktad?r. Yerli ve yabanc? birçok turist özellikle Efes bölgesine senenin farkl? zamanlar?nda ve özellikle yaz aylar?nda gitmektedir. Efes’e ula?mak konusunda izmir havaliman? transfer hizmetlerinden faydalan?lmas? da gerekebilmektedir. Bu konuda hizmet veren farkl? firmalar bulunabilmektedir. Bu firmalar?n hepsi ile ileti?ime geçerek hizmetleri hakk?nda bilgi almak yerine sitemizden bu konuda hizmet veren firmalara ula?arak hizmetleri hakk?nda detayl? bilgileri kolayca alabilirsiniz. Efes seyahatlerinde ?zmir Havaliman? ile Efes aras?ndaki ula??m? özel ?oförler ve lüks araçlar ile yapabilirsiniz. Bu sayede oldukça konforlu bir ?ekilde Efes’e ula??m sa?lanm?? olabilecektir. Havaliman?ndan Efes’e yap?lan transfer i?lemlerinizde konforlu bir ula??m hizmetini kaliteli bir ?ekilde almak için sitemizdeki firmalar? inceleyebilirsiniz.

Birçok tarihi alan?n ve kal?nt?n?n bulundu?u Efes turistler için görülmesi gereken yerlerden birisi olmaktad?r. Antik bir kent olarak y?llarca medeniyetlere ev sahipli?i yapan Efes ?imdilerde insanlar?n gezilerinde en önemli duraklardan birisi olmaktad?r. Havaliman?n Efes’e yap?lacak ula??mlarda izmir transfer firmalar? sitemizden bulunabilmektedir. Bu sayede havaliman?ndan Efes’e oldukça konforlu bir ?ekilde ula??m sa?lanmas? mümkün olabilmektedir. Havaliman?ndan özel ?oför ve lüks araçlar ile kar??lanarak konforlu bir yolculuk transfer firmalar?n?n hizmetleri ile mümkün olmaktad?r. Bu hizmetlerden yararlanmak ve ula??mlar? konforlu bir ?ekilde yapmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde transfer hizmeti sa?layan birçok firmaya ula?abilir ve bu firmalardan kolayca hizmet talep edebilirsiniz. Havayolu ula??mlar?nda izmir havaalan? transfer hizmetleri ile konforlu bir ?ekilde lüks araçlar ile seyahat edilebilmesi birçok avantajlar sa?lamaktad?r. Özellikle s?cak yaz aylar?nda yap?lacak seyahatlerde Efes bölgesine konforlu ula??m sa?lamak için lüks araçlar önemli avantaj sunmaktad?r.

izmir havaalan? transfer

Efes Antik Kenti

Efes Antik Kenti, Türkiye’nin ?zmir ilinde yer alan tarihi bir yerdir. M.Ö. 10. yüzy?lda Yunanistan’dan gelen ?yon kolonicileri taraf?ndan kurulmu?tur ve Roma ?mparatorlu?u döneminde büyük bir önem kazanm??t?r. Antik kentin tarihi, 5.000 y?l öncesine kadar uzanmaktad?r.

Efes Antik Kenti, dünyan?n en iyi korunmu? antik kentlerinden biridir ve UNESCO Dünya Miras? Listesi’nde yer almaktad?r. Antik kent, Artemis Tap?na??, Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Roma Hamamlar? gibi birçok tarihi yap?ya ev sahipli?i yapmaktad?r.

Artemis Tap?na??, antik dünyan?n yedi harikas?ndan biri olarak kabul edilmi?tir. Tap?nak, M.Ö. 550 y?l?nda in?a edilmi?tir ve antik dünyan?n en büyük tap?na?? olarak kabul edilmi?tir. Bugün, tap?na??n sadece temelleri kalm??t?r.

Celsus Kütüphanesi, antik dünyan?n en büyük kütüphanelerinden biri olarak kabul edilir. ?mparator Hadrian taraf?ndan M.S. 135 y?l?nda in?a edilmi?tir. Kütüphane, birçok antik yazma eserine ev sahipli?i yapm??t?r ve muhte?em mimarisi ile dikkat çekmektedir.

Büyük Tiyatro, 25.000 ki?ilik kapasitesi ile antik dünyan?n en büyük tiyatrolar?ndan biridir. Tiyatro, M.Ö. 3. yüzy?lda in?a edilmi?tir ve günümüzde hala konserler ve di?er etkinlikler için kullan?lmaktad?r.

Roma Hamamlar?, Efes’teki en iyi korunmu? yap?lar aras?ndad?r. Hamamlar, M.S. 2. yüzy?lda in?a edilmi?tir ve hem erkekler hem de kad?nlar için ayr? bölümleri bulunmaktad?r.

Efes Antik Kenti’nin di?er önemli yap?lar? aras?nda Odeon, Traianus Çe?mesi, Agora, Hadrian Tap?na?? ve Efes Müzesi bulunmaktad?r.

Efes Antik Kenti’ni ziyaret etmek, tarihi zenginlikleri ke?fetmek ve antik dünyan?n izlerini takip etmek için muhte?em bir f?rsatt?r. Antik kent, ?zmir’e yakla??k 70 km uzakl?kta bulunmaktad?r ve ziyaretçilerin bir gün boyunca keyifle gezebilecekleri birçok turistik noktay? bar?nd?rmaktad?r.