Didim’e Konforlu Ulaşım

Didim’in Keyfi Transfer Yolculu?unda Ba?lar

Her tatil beldesinin kendine has bir kokusu vard?r. Kimisi tarihi ile kimisi da?? ile kimisi de denizi ve koylar? ile bilinir. Didim ise birçok tatil beldesi niteli?ini içinde bar?nd?ran farkl? bir bölgede bulunmaktad?r. M.Ö. 8000 y?llar?na kadar uzanan bir tarih geçmi?ini kapsarken, plajlar? ve koylar?yla dünya cenneti olarak adland?raca??m?z nadir tatil beldelerinden birisidir. Bunun yan? s?ra iklimsel özelli?i üzerinden de?erlendirildi?inde, havas?n?n ast?m hastalar?na ?ifa olan iki yerden birisi olarak tan?mland???n? söyleyebiliriz. Tüm bu nitelikler, Didim’i en çok tercih edilenler listesinde en yukar?lara kadar ta??m??t?r. Bunlar?n yan? s?ra Ege Denizi’nin en çok tercih edilen plajlar?ndan birisi olan Alt?n kum Plaj? da Didim s?n?rlar? içerisinde yer almaktad?r. Tekne gezileri, tertemiz koylar ve tarihin izleri, turistlerin önemli adreslerinden birisinin Didim olmas?na öncülük etmi?lerdir.

Turistler, büyük ço?unlukla uzak ?ehirlerden hatta uzak ülkelerden Didim’in me?hur güzelliklerini tatmak için gelmektedir. Dolay?s?yla Didim’e en yak?n havaliman? olan ?zmir Adnan Menderes Havaliman?’n? tercih etmektedirler. ?zmir’den Didim’e ancak çe?itli transfer yollar?yla ula?malar? mümkün olmaktad?r. Sts Transfer ile izmir didim transfer yolculu?u sorun olmaktan ç?km??t?r. Havaliman?nda sizi haz?r olarak bekleyen ?oför ve arac?n?z ile Didim’e olan yolculu?unuzu keyifli bir an? olarak hat?rlayacaks?n?z. Tatiliniz bitti?inde de Sts Transfer sorunsuz bir dönü? için talebinize göre size yeniden e?lik etmekten gurur duyacakt?r.

didim transfer